نمایش 1 - 4 از 4

نوع قرضخلاصه قرضمبلغ وام(تومان)جزئیات
سایرکمک هزینه درمان(دندان مصنوعی)30,000,000 تومانتماس
سایرتجهیزات مورد نیاز تولیدات قرآنی15,000,000 تومانتماس
اشتغالسرمایه گذاری قرآنی تضمین شده1,000,000,000 تومانتماس
ودیعه مسکنمشکل در تأمین رهن منزل200,000,000 تومانتماس
نوع قرضخلاصه قرضمبلغ وام(تومان)جزئیات