بهترین سبک زندگی در جامعه امروزی …

بهترین سبک زندگی در جامعه امروزی …

🔶 سعی کنیم بیشتر نیازهایمان را مستقیماً از طبیعت تهیه کنیم تا از شر انسانهای زیاده طلب و خطرات بیشمار مواد شیمیایی و اتمی در امان باشیم. 🔶 نمک طبیعی (سنگ نمک، نمک کوهستان، نمک رودخانه و دریا) را جایگزین نمک های سمی یددار موجود در بازار کنیم تا از فشارخون در امان...